Aanspraken van medisch specialisten op het transitiefonds

In onze nieuwsbrief van november jl. maken wij melding van het transitiefonds. Een medisch specialist die per 1 januari 2015 in dienst is gekomen bij het ziekenhuis (het loondienstmodel) krijgt in het algemeen te maken met een financiële achteruitgang. Een belangrijk nadeel van voor het overdragen van de praktijk aan het ziekenhuis vormt de goodwill die medisch specialisten hebben betaald om zich in te kopen in een maatschap. Een specialist die in loondienst gaat, is dat bedrag kwijt.

Om medisch specialisten voor dit nadeel te compenseren, heeft de minister van VWS een subsidieregeling ingesteld: Regeling van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie (Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg).

Op grond van die regeling kunnen specialisten een aanspraak krijgen op een transitiefonds. Deze subsidie moet ervoor zorgen dat het voor medisch specialisten aantrekkelijker wordt om voor dienstverband te kiezen. De niet gecompenseerde schade komt voor rekening van het ziekenhuis of de medisch specialist, afhankelijk van de afspraken die zij hebben gemaakt.

Een medisch specialist die in de eerste helft van 2015 overstapt van het vrije beroep naar dienstverband, en aan de voorwaarden voldoet, krijgt een subsidie van maximaal 100.000 euro. Deze compensatie wordt gefaseerd uitbetaald. Wanneer de medisch specialist echter niet heeft voldaan aan de in de regeling genoemde aanvullende doelverplichtingen, bedraagt de tegemoetkoming nihil. Zo wordt bijvoorbeeld niet aan die doelverplichtingen voldaan als de medisch specialist voor 1 juni 2019 toch weer als vrij gevestigd medisch specialist werkzaamheden verricht. De regeling beoogt immers om de gehele overstap naar het dienstverband te faciliteren. De subsidie blijft daarentegen in stand indien de ontvanger voor 1 juni 2019 is overleden of zijn medische beroep heeft beëindigd vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Deze compensatie is stakingswinst, en zou dus in de aangifte inkomstenbelasting 2014 als winst moeten worden verantwoord. Toegestaan wordt echter dat de compensatie op kasbasis wordt aangegeven, wat inhoudt dat in elk van de jaren waarin de gefaseerde uitbetaling plaatsvindt de ontvangen bedragen worden aangegeven als nagekomen bedrijfsbaten.

Dit is anders indien sprake is van geactiveerde goodwill op de ondernemingsbalans per 31 december 2014. Dan dient op die goodwill ineens verlies te worden genomen. De aanspraak op de compensatie dient dan onmiddellijk in de winst te worden opgenomen. De bate valt dan weg tegen de afboeking van de goodwill.

De vraag kan worden gesteld of een in 2015 ontvangen voorschot ook inderdaad in 2015 belast moet worden. Het voorschot wordt – zoals gezegd – voorwaardelijk ontvangen en moet - wanneer blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan - terugbetaald worden. Als bijvoorbeeld door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet aan de voorwaarden wordt voldaan, moet de ontvangen subsidie worden terugbetaald. Het voorzichtigheidsbeginsel dat een rol speelt bij de fiscale winstbepaling geeft aanleiding om de belastingheffing over de transitievergoeding daarom pas in 2019 te laten plaatsvinden, wanneer definitief vaststaat dat aan de voorwaarden is voldaan. Een in 2015 ontvangen voorschot kan dan op de balans en in de resultatenrekening worden opgenomen als "vooruit ontvangen bate", waardoor de ontvangen subsidie nog niet in 2015 belast is.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.