Aanspraken van medisch specialisten op het transitiefonds

Zoals hierboven vermeld is een mogelijk bestuursmodel dat een medisch specialist per 1 januari 2015 in dienst komt bij het ziekenhuis (het loondienstmodel). In loondienst gaan betekent over het algemeen een financiële achteruitgang. Een belangrijk nadeel van voor het overdragen van de praktijk aan het ziekenhuis vormt de goodwill die medisch specialisten hebben betaald om zich in te kopen in een maatschap. Dat gaat vaak om twee tot drie ton. Een specialist die in loondienst gaat, is dat bedrag kwijt.

Om medisch specialisten voor dit nadeel te compenseren, heeft de minister van VWS een subsidieregeling voorgesteld: Regeling van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie (Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg).

Op grond van die regeling kunnen specialisten een aanspraak krijgen op een transitiefonds. Deze subsidie moet ervoor zorgen dat het voor medisch specialisten aantrekkelijker wordt om voor dienstverband te kiezen. De niet gecompenseerde schade komt voor rekening van het ziekenhuis of de medisch specialist, afhankelijk van de afspraken die zij hebben gemaakt.

Een medisch specialist die in de eerste helft van 2015 overstapt van het vrije beroep naar dienstverband, krijgt een subsidie van maximaal 100.000 euro. Deze compensatie wordt gefaseerd uitbetaald.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de medisch specialist het hele jaar 2014 in het vrije beroep hebben gewerkt en ten minste twintig uur per week in het ziekenhuis werken. Ook moet hij of zij vóór 30 juni het vrij ondernemerschap beëindigen en daarna tot mei 2019 bij een of meer ziekenhuizen in loondienst blijven werken. De voorwaarde dat medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan uitgesloten zijn van toekenning, zal worden gewijzigd, zo heeft de minister van VWS op 31 oktober jl. bekendgemaakt.

De vergoeding van een ton compenseert de financiële schade slechts voor een deel. De rest komt voor rekening van het ziekenhuis en de medisch specialisten zelf. Zij zullen daarnaast onderhandelen over inkomen, pensioen en een arbeidsovereenkomst. Compensatie van de goodwill maakt dus onderdeel uit van een totaalpakket.

Fiscale behandeling van de compensatie
Deze compensatie is stakingswinst, en dus belastbaar voor de inkomstenbelasting. De medisch specialist kan er echter voor opteren deze op kasbasis (dus in ieder van de jaren waarin de gefaseerde uitbetaling plaatsvindt) te verantwoorden als nagekomen bedrijfsbaten.

Dit is anders indien sprake is van geactiveerde goodwill op de ondernemingsbalans per 31 december 2014. Dan dient op die goodwill ineens verlies te worden genomen. De aanspraak op de compensatie dient dan onmiddellijk in de winst te worden opgenomen. Deze winstneming staat dan tegenover de verliesneming ter zake van de afboeking van de goodwill.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.