Arbeidsrecht

Nieuwe ketenbepaling is nu van toepassing
Op 1 juli 2015 veranderde de ketenbepaling voor tijdelijke werknemers. De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.

Nieuwe situatie
Vanaf 1 juli jl. ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten of langer dan twee jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten. Er is sprake van opvolgende contracten wanneer deze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen.
In de situatie voor 1 juli 2015 gold dat werkgever en werknemer drie opvolgende tijdelijke contracten mochten afsluiten in een periode van drie jaar.

3x3x3 is dus nu 3x2x6 -> 3 contracten in 3 jaar met een tussenpoos van minimaal 3 maanden en 1 dag, die de keten doorbreekt is nu: 3 contracten in 2 jaar met een tussenpoos van minimaal 6 maanden en 1 dag, die de keten doorbreekt.

Uitzonderingen
De nieuwe ketenbepaling is in een tweetal situaties niet van toepassing:
• als het een arbeidsovereenkomst betreft van een leerling in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding);
• als het een arbeidsovereenkomst betreft van een werknemer die jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli hebben werknemers bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst recht op de zogenaamde transitievergoeding mits de werknemer twee jaar of langer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is geweest van de werkgever. Dit geldt in beginsel ook voor werknemers die een BBL-opleiding volgen en bij uitdiensttreding op initiatief van de werkgever langer dan twee jaar in dienst zijn geweest. Echter kunnen de kosten van die de werkgever heeft gespendeerd aan de BBL-opleiding zoals collegeld (mits door de werkgever betaald) en kosten voor kleding en materieel in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit geldt niet voor loonkosten.

Een werknemer, wiens contract beëindigd wordt wegens of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, heeft geen recht op een transitievergoeding.

Wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht
Vanaf 1 juli 2015 zijn de wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden.

Op hoofdlijnen betreft het de volgende wijzigingen:

  • de ontslaggronden zijn beperkt;
  • er is geen vrije keuze meer tussen de kantonrechter en het UWV;
  • hoger beroep en cassatie zijn mogelijk; en
  • introductie van de transitievergoeding.

De ontslaggronden zijn nu beperkt en uitputtend omschreven in de wet. Daarnaast is het zo dat ontslag via de kantonrechter of het UWV alleen mogelijk is, als helemaal aan de vereisten van één van de ontslaggronden is voldaan. Tot 1 juli 2015 konden verschillende ontslaggronden onder omstandigheden ook samengeteld voldoende reden zijn voor ontslag. Het is dus veel belangrijker geworden om één van de ontslaggronden volledig te kunnen onderbouwen.

Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever verplicht de route van het UWV te volgen. Bij ontslag op grond van een van de zes andere redenen is de gang naar kantonrechter aangewezen.

De werkgever en de werknemer kunnen tegen de beslissing van het UWV in beroep bij de kantonrechter. Tegen de beslissing van de kantonrechter zijn hoger beroep en cassatie mogelijk. Dit betekent dat ontslagprocedures veel langer kunnen duren en de werkgever en werknemer langer in onzekerheid kunnen verkeren over het ontslag.

Mocht u overwegen een werknemer te ontslaan, dan is het vanwege de ingrijpende wijzigingen van belang om u goed te laten adviseren. Onze arbeidsrechtspecialisten van de Adviesgroep Personeel & Salaris zijn goed op de hoogte van alle wijzigingen en zij kunnen u bijstaan in een eventuele ontslagprocedure. Mocht u advies nodig hebben, of indien u bijstand wil bij een ontslag, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij MTH of met een van onze arbeidsrechtspecialisten uit de Adviesgroep Personeel & Salaris.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.