AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen:

Mijn organisatie wil graag zo goed mogelijk voldoen aan de AVG. Kan mth hierin iets betekenen?
Vraag ernaar bij je mth adviseur of e-mail naar avg@mth.nl om het AVG-project te laten begeleiden door mth. In ons netwerk kennen we verschillende gespecialiseerde deskundigen die kunnen ondersteunen vanuit een specifieke deskundigheid.

Ontvang ik van mth een (aparte) bewerkersovereenkomst?
Omdat mth de bepalingen van een bewerkersovereenkomst in haar voorwaarden heeft opgenomen is het niet nodig separate verwerkersovereenkomsten af te sluiten.

Hoe regelt mth bescherming van de aan haar verstrekte persoonsgegevens?
Bij de verwerking van gegevens zal mth zich houden aan de richtlijnen die de AVG daaraan stelt. Hierbij kan worden gedacht aan het beveiligen van (mobiele) devices, netwerkbeveiliging, frequente penetratietesten, toegangsbeheer, backup procedures, versleutelde informatieuitwisseling en overeenkomsten met leveranciers waarin we informatiebeveiliging afdwingen.

Ik constateer een datalek. Wat wordt van mij verwacht?
Om te voldoen aan de AVG en om onnodige gevolgen te voorkomen moet deze in elk geval direct intern worden gemeld. Wanneer mth betrokken is moet haar Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) worden geïnformeerd.

Heeft mth een Funcionaris voor de Gegevensbescherming?
De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Bij mth is de heer A. van Kempen aangesteld als FG. Hij is te benaderen via e-mail avg@mth.nl of tel: 088-2021300.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.