An independent member of

logoFull Created with Sketch.
June 1, 2010

Btw regime cursussen en trainingen

Staat u goed voorgesorteerd?

Kortdurende trainingen en cursussen voor opleiding en beroep zijn vrijgesteld van btw. In Nederland bestaat de mogelijkheid om voor deze beroepsmatige trainingen wel btw in rekening te brengen. Per 1 juli 2010 bestaat deze keuzemogelijkheid niet meer. Alle kortdurende trainingen en cursussen voor opleiding en beroep zijn vanaf die datum belast met btw, tenzij u wordt geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs. De wijziging heeft gevolgen voor elke ondernemer die trainingen en/of cursussen aanbiedt.

Belastingadvies

Huidige regeling

Beroepsonderwijs (opleidingen en herscholing) waaronder kort beroepsonderwijs zoals bijvoorbeeld managements-, automatiserings- ondernemingsraad-, sollicitatie- en/of taaltrainingen valt, zijn vrijgesteld van de btw. Voor dergelijke kortlopende opleidingen kent Nederland een keuzeregeling. Het trainingsbureau kan onder voorwaarden bepalen om wel of geen btw in rekening te brengen. Een dergelijke keuze heeft gevolgen voor het aftrekrecht van de btw op de gemaakte kosten.

Nederland moet deze regeling intrekken, omdat deze regeling niet voldoet aan de Europese btw-richtlijn. In de Europese btw-richtlijn is de vrijstelling gekoppeld aan een erkenning van de onderwijsinstelling. Dit systeem kenden wij in Nederland niet.

Nieuwe regeling per 1 juli 2010

Nederland zal vanaf 1 juli 2010 invulling geven aan de Europese btw-richtlijn voor beroepsonderwijs. Vanaf deze datum geldt de btw-vrijstelling voor trainingen en cursussen alleen wanneer de instelling/trainingsbureau is opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKB). De btw-vrijstelling voor onderwijs en beroepsonderwijs is daarnaast van toepassing op het wettelijk bekostigd onderwijs, zoals geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) dan wel de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Deze memo gaat over de wijzigingen in het kort beroepsonderwijs.

Gevolgen nieuwe regeling per 1 juli 2010

Indien het beroepsonderwijs niet wettelijk is erkend, dan is per 1 juli 2010 een dergelijke opleiding altijd belast met btw. Echter, op deze regel is een uitzondering van toepassing. Wanneer het trainingsbureau is ingeschreven in het RKB, dan geldt de vrijstelling voor btw. Hiervoor moet het trainingsbureau voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en een SBI-code[1] beginnend met 85 hebben. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit, de zogenaamde erkenningsregeling. Deze erkenning geldt alleen voor het trainingsbureau en niet per beroepsopleiding. Vrijstelling van een dergelijke audit is onder voorwaarden mogelijk. Let wel, aan opname in het register zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over het register verwijzen wij u naar: http://www.crkbo.nl/Site/faq

Naast onderwijsinstellingen kunnen ook zzp’ers zich inschrijven in het RKB. De diensten van zelfstandigen die als docent werkzaam zijn en onderwijsdiensten verlenen aan onderwijsinstellingen, zijn op basis van deze inschrijving vrijgesteld van btw. Om in het RKB te kunnen worden ingeschreven, moeten zzp’ers voldoen aan de kwaliteitscode voor zzp’ers. Deze eisen zijn in lijn met de kwaliteitscode beroepsonderwijs.

Overgangsregeling

In overleg met de brancheorganisaties en VNO-NCW is besloten tot een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2011. Deze overgangsregeling geldt voor trainingsbureaus waarvan contracten zijn afgesloten vóór 1 juli 2010. Voor deze groep gaat de nieuwe regeling uiterlijk in op 1 januari 2011.

Niet alle instellingen die opgenomen willen worden in het RKB zijn er ook al uiterlijk 1 juli 2010 in opgenomen. Dit komt door de korte tijd die restte tot in werkingtreding van de nieuwe regeling én de tijd die is gemoeid met het uitvoeren van de audits voor erkenning en opname in het RKB. Om te voorkomen dat die instellingen gedurende een relatief korte periode btw in rekening moeten brengen, is er mee ingestemd dat deze instellingen voor het door hen te verstrekken beroepsonderwijs de vrijstelling blijven toepassen in de periode tussen 30 juni 2010 en de datum waarop die instelling in het RKB is opgenomen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de betrokken instelling zich vóór 1 oktober 2010 aanmeldt voor opname in het RKB en uiterlijk op 31 december 2010 in dat register is opgenomen.

Zzp’ers die docent bij een beroepsopleiding zijn of zelf een beroepsopleiding verzorgen, krijgen drie maanden extra tijd om in aanmerking te komen voor de BTW vrijstelling voor beroepsopleidingen. Zzp’ers die zich 1 januari 2011 aanmelden, aan de kwaliteitseisen voldoen en voor 1 april 2011 zijn ingeschreven in het CRKBO-register kunnen de btw-vrijstelling over de periode 1 juli 2010 tot de datum van inschrijving in het register blijven toepassen.

Gevolgen voor de praktijk

Hieronder volgt per hoofdlijn een korte beschrijving van de gevolgen per situatie hoe deze in de praktijk plaats kunnen vinden:

1. U biedt nu trainingen aan met btw en u vraagt erkenning aan bij het RKB (btw vrijgesteld onderwijs)
Als niet-wettelijk erkend trainingsbureau voor kort beroepsonderwijs dient u na te gaan of u gebruik wilt maken van het RKB of dat u liever in de btw belaste sfeer blijft. Immers, door wijzigingen in de btw-status van de instelling van btw belast naar btw vrijgesteld, ontstaat een kostprijsverhogend effect voor het trainingsbureau. De btw op de door u gemaakte kosten zijn niet meer aftrekbaar. Tevens dient u rekening te houden met eventueel nog terug te betalen btw op aanschaf- dan wel bouwkosten van uw pand of andere investeringsgoederen (de zogenaamde herzienings-btw) aan de Belastingdienst. Een gevolg kan ook zijn dat de huur wordt verhoogd, omdat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van btw belaste verhuur. De ‘schade’ die hierdoor ontstaat bij de verhuurder wordt in de praktijk op de huurder verhaald, de zogenaamde ‘btw-schadeclausule’. Of het gunstig is om erkenning aan te vragen hangt voornamelijk af van de klanten die u bedient. Bedient u veel niet btw-aftrekgerechtigden, dan is een btw-vrijstelling in de regel gewenst. Er moet dan erkenning worden aangevraagd.

2. U biedt nu trainingen aan vrij van btw en vraagt geen erkenning aan in het RKB; gevolg btw belast
In tegenstelling tot situatie 1 kan er natuurlijk ook gekozen worden om geen erkenning aan te vragen, terwijl u de trainingen in de huidige situatie vrij van belasting aanbiedt. U handelde als btw vrijgestelde instelling en u gaat nu btw belaste activiteiten verrichten, omdat u geen erkenning aanvraagt. De btw op de door u gemaakte kosten en investeringen is dan aftrekbaar. U heeft ook nog btw te vorderen op investeringsgoederen, zoals computers, meubilair of kantoorpand, die zich nog in de herzieningstermijn bevinden. Voor onroerende zaken is dat 10 jaar en voor roerende zaken 5 jaar. Huurt u een pand, dan kan geopteerd worden voor btw belaste verhuur en kunnen eventueel btw-schadeclausules worden doorgehaald. Het afzien van het aanvragen van erkenning is gewenst indien u vooral onderwijsdiensten aanbiedt aan btw aftrekgerechtigde afnemers.

3. U biedt trainingen met en zonder btw aan
Onder de huidige regeling is het mogelijk dat een trainingsbureau sommige cursussen met btw aanbiedt en op andere cursussen de btw-vrijstelling toepast. Toetreding tot het RKB betekent dat alle cursussen btw vrijgesteld moeten worden aangeboden. Indien niet wordt toegetreden, dan zijn alle prestaties belast met btw. De uiteindelijke keuze heeft dus grote impact op het btw-aftrekrecht, de herzienings-btw en de eventuele btw-schadeclausule. Vergeet hierbij ook niet dat de pro rata vervalt. De pro rata bepaalt het aftrekrecht op de btw op de algemene kosten. Om de huidige situatie te behouden is het voor u noodzakelijk de onderneming op te splitsen. Dat wil zeggen dat de vrijgestelde en de belaste activiteiten moeten worden ondergebracht in aparte entiteiten, waarbij slechts de entiteit met vrijgestelde activiteiten zich registreert in het RKB. Een dergelijke opsplitsing kan ook gevolgen hebben voor de Vpb/IB.

4. U bent zzp’er (eenmanszaak)
Voor de zzp’er die onderwijsdiensten verstrekt geldt ook de vrijstelling voor de btw. U moet dan wel ingeschreven zijn in het RKB. Heeft u uw erkenning via het RKB ontvangen, dan zijn al uw cursussen vrijgesteld van btw.

5. Overige gevolgen
U zult begrijpen dat naast de hierboven vermelde btw-impact, ook uw administratie aangepast moet worden. Dient u nu wel of juist geen factuur meer uit te reiken, voldoet u (nog) aan de factuurvereisten, is uw ICT-systeem ingericht op de nieuwe wijziging en/of kunt u een duidelijke knip maken binnen de instelling in belaste en vrijgestelde onderwijsdiensten?

Conclusie

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat een trainingsbureau goed moet nadenken over de btw-positie. Hierbij dient de huidige én de toekomstige btw-positie te worden vastgesteld zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Wilt u weten wat de nieuwe regeling specifiek voor u betekent, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij MTH. Rechtstreeks contact opnemen met de Adviesgroep Omzetbelasting van MTH op telefoonnummer (033) 258 03 30 kan natuurlijk ook.
MTH Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Omzetbelasting

Belangrijk: De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een entiteit. Hoewel dit memorandum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist en volledig is en zal blijven. Op basis van dit memorandum dient geen actie te worden ondernomen zonder professionele advisering op basis van een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie. [1] SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (opvolger van BIK). De Kamer van Koophandel verstrekt dergelijke codes en geeft met deze code de economische activiteit aan. Deze code is te wijzigen via de Kamer van Koophandel.