Btw-techniek in de autobranche, wist u dit?

1. Visie Belastingdienst margeregeling bij Inkoop EU & Inkoopverklaring
Als een in een ander EU-land gevestigde autohandelaar u een margeauto levert, is in beginsel de margeregeling van toepassing. Een dergelijke inkoop is dan geen intracommunautaire verwerving en hoeft er geen btw te worden opgenomen in rubriek 4b (en5b) van uw btw-aangifte.

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt bij een autohandelaar die auto’s heeft ingekocht uit een ander EU-land terwijl voor die ingekochte auto ‘gewoon’ de margeregeling van toepassing is. Zo’n naheffingsaanslag wordt veroorzaakt doordat de leverancier in het andere EU-land in zijn Opgaaf Intracommunautaire Prestaties de levering heeft aangemerkt als een met 0% belaste intracommunautaire levering terwijl een factuur wordt uitgereikt waarop überhaupt geen melding wordt gemaakt van een intracommunautaire levering.

Als afnemer van de goederen kunt u in beginsel afgaan op hetgeen op de factuur is vermeld. Staat er geen btw-tarief op vermeld of een andere vermelding waaruit blijkt dat sprake is van een intracommunautaire levering, dan is logischerwijs sprake van een margegoed. Dit is anders als er aanleiding is om aan de juistheid van de factuur te twijfelen, bijvoorbeeld omdat u met de leverancier eenduidig en met bescheiden aantoonbaar bent overeengekomen dat de margeregeling niet van toepassing is.

Een ander veel gehoord argument van de Belastingdienst is dat, wanneer geen inkoopverklaring aanwezig is, per definitie de margeregeling niet van toepassing is. De inkoopverklaring is slechts een middel om voor u als wederverkoper de bewijslast te verlichten. U kunt ook op basis van andere boeken en bescheiden aantonen dat de margeregeling van toepassing is.

De margeregeling kent een hoop voorwaarden en angels. Het is daarom niet gezegd dat de voorwaarden die de Belastingdienst stelt per definitie allemaal juist en volledig zijn. Mocht u in een discussie met de Belastingdienst verzeild zijn geraakt of verzeild raken, of wilt u uitsluitsel of uw administratie voldoet om de margeregeling te kunnen toepassen, neem dan contact op met de Kennisgroep Automotive van MTH via automotive@mth.nl, zodat u beslagen ten ijs komt.

2. Afronding btw jaar 2014
Btw-correctie privégebruik wisselende auto’s
Voor elke werknemer die een auto ter beschikking gesteld krijgt, moet u voor de btw een correctie voor privégebruik toepassen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer de auto bijtelt voor de voor de inkomsten- of loonbelasting of dat hij een Verklaring geen Privégebruik Auto heeft.

De btw-correctie vindt in beginsel plaats op basis van werkelijk gebruik. Hiervoor is een km-administratie noodzakelijk. Omdat dit een administratieve last is, is goedgekeurd dat de btw-correctie ook op basis van een forfait (2,7% x catalogusprijs) mag plaatsvinden. Onder voorwaarden kan een forfait van 1,5% x cataloguswaarde worden gehanteerd.

Wanneer de werknemer met verschillende auto’s rijdt, bijvoorbeeld demo-auto’s, waarvan de waarde onderling verschilt, is goedgekeurd dat de btw-correctie voor het privégebruik mag plaatsvinden volgens de (ongewogen) gemiddelde cataloguswaarde van de gereden auto’s. Deze gemiddelde waarde is dan de grondslag voor de btw-correctie.

Meestal wordt de forfaitaire correctie toegepast. Het kan in sommige sitiuaties evenwel voordeliger zijn om de correctie op het werkelijke gebruik te baseren. En mocht de werknemer een kostendekkende eigen bijdrage betalen aan de werkgever, dan is een btw-correctie voor het privégebruik niet van toepassing. De werkgever is dan btw verschuldigd over de ontvangen bijdrage van de werknemer.

Kortom, door het voeren van een goede administratie kunt u btw besparen. Enerzijds door optimale toepassing van de verschillende forfaitaire goedkeuringen en anderzijds door de correctie juist te laten plaatsvinden op basis van werkelijk gebruik. Onze specialisten van de Kennisgroep Automotive kunnen u hierbij adviseren. 

Margeregeling
Wederverkopers/handelaren die de margeregeling toepassen zijn in beginsel btw verschuldigd over het verschil tussen de verkoop- en de inkoopprijs. Daarom moeten deze goederen in principe van inkoop tot verkoop individueel worden gevolgd. Voor sommige branches is dat bijna onmogelijk zonder nadere voorzieningen in de bedrijfsvoering door te voeren, zo ook voor autohandelaren. Deze groep is door de wetgever aangewezen om de globalisatieregeling (in beginsel) toe te passen.

De globalisatieregeling maakt het mogelijk om de winstmarge per aangiftetijdvak vast te stellen in plaats van per individuele transactie. Deze winstmarge bestaat uit het verschil tussen (i) de som van alle vergoedingen voor de verkopen in een bepaald tijdvak (margeverkopen) en (ii) de som van alle inkoopprijzen van de goederen (marge-inkopen) die in datzelfde tijdvak zijn ingekocht.

Mocht blijken dat de winstmarge in een aangiftetijdvak negatief is, dan kunt u deze negatieve winstmarge verrekenen met een positieve winstmarge van een volgend aangiftetijdvak in hetzelfde kalenderjaar.

Na afloop van het kalenderjaar worden de winstmarges van de verschillende aangiftetijdvakken gesaldeerd. Wanneer u over de berekende winstmarge (jaarsaldo) minder btw bent verschuldigd dan over de verschillende aangiftetijdvakken afzonderlijk, wordt dit verschil op verzoek teruggegeven door de Belastingdienst. Wanneer het jaarsaldo negatief is, geldt ook dat de betaalde btw op verzoek wordt teruggegeven door de Belastingdienst. Zonder formele beschikking kunt u geen teruggaaf ontvangen. Dien daarom dus formeel het verzoek tijdig in, uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgend kalenderjaar. Tevens kan onder voorwaarden de negatieve jaarwinstmarge worden verrekend met de positieve jaarwinstmarges van volgende kalenderjaren.

Door optimaal gebruik te maken van de globalisatieregeling kunt u dus btw besparen binnen een kalenderjaar en mogelijk ook in een volgend kalenderjaar. Verder is het nog mogelijk om over de afgelopen 5 jaar alsnog nagelaten negatieve (jaar)marges met positieve (jaar)marges te verrekenen door een (ambtshalve) teruggaafverzoek bij de Belastingdienst in te dienen.

Onze ervaring is dat de globalisatieregeling niet optimaal wordt benut. Denk hierbij aan de in- en verkoop binnen EU en buiten EU van margeauto’s (afzien van de margeregeling).

Wilt u meer weten over het voorgaande? Neem dan gerust contact met de Kennisgroep Automotive via automotive@mth.nl.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.