Belastingheffing Box 3: rechtvaardiger?

Het kabinet stelt voor de heffing in box 3 aan te passen met ingang van 1 januari 2017. Het doel daarvan is te komen tot een heffing die de belastingbetaler als rechtvaardiger ervaart. De regeling dient goed uitvoerbaar te blijven.

De nieuwe regeling voorziet in vier vermogensklassen, met elk een eigen forfaitair rendement.

Over het forfaitair rendement wordt 30% inkomstenbelasting geheven. De effectieve belasting over het vermogen bedraagt dan respectievelijk 0%, 0,87%, 1,41% en 1,65%. Een overzicht:

VanTotFictief
rendement
Box 3 - tariefEffectieve
belasting
€ 0 € 25.000 0% 30% 0,00%
€ 25.000 € 100.000 2,90% 30% 0,87%
€ 100.000 € 1.000.000 4,70% 30% 1,41%
€ 1.000.000 - 5,50% 30% 1,65%

De voorgestelde regeling is feitelijk de introductie van een progressieve belastingheffing; naarmate het vermogen toeneemt, is een hoger belastingpercentage verschuldigd, oplopend van 0% tot en met 1,65%.

Door het stijgen van de feitelijke belastingdruk zal het voor hogere vermogens nog aantrekkelijker kunnen worden het vermogen onder te brengen in box 2. Dat kan onder meer door het vermogen te storten in een b.v., en bij overdracht van dat vermogen aan een open fonds voor gemene rekening*. Hierbij is over het rendement eerst 20 tot 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over de netto winst is vervolgens 25% inkomstenbelasting verschuldigd.

* Het grote voordeel van een fonds voor gemene rekening is dat hiervoor niet de tussenkomst van een notaris is vereist en dat het fonds niet staat ingeschreven in het handelsregister. Het fonds heeft dan ook geen publicatieplicht.

Het vermogen tot € 100.000 (per fiscale partner) kan vanuit fiscaal perspectief het beste in box 2 worden gehouden bij rendementen onder de 2,18% (bij 20% vpb). Het vermogen boven de € 1.000.000 (per fiscale partner) kan vanuit fiscaal perspectief beter worden gehouden in box 2, indien het rendement minder is dan 4,13%. Worden hogere rendementen behaald, dan blijft box 3 het meest interessant. Een overzicht:

KlasseOmslagpunt 20% vpdOmslagpunt 25% vpd
€ - - € 25.000 0% 0%
€ 25.000 - € 100.000 2,18% 1,99%
€ 100.000 - € 1.000.000 3,53% 3,22%
€ 1.000.000 - € - 4,13% 3,77%

Het bovenstaande betekent dat meer belasting verschuldigd wordt onder de voorgestelde regeling bij een vermogen van ongeveer € 240.000 per belastingplichtige. Bij een lager vermogen in Box 3 levert de nieuwe regeling meestal een voordeel op.

Wij vragen ons overigens af of de voorstellen met betrekking tot gewijzigde forfaitaire rendementen van box 3 de eindstreep gaan halen.

Tevens is voorgesteld dat vanaf 1 januari 2017 de kinderalimentatieverplichting en andere familierechtelijke periodieke uitkeringen niet meer kunnen worden opgenomen als schuld in box 3.

De voorgestelde wijziging van box 3 heeft niet alleen effect op de verschuldigde inkomstenbelasting. Doordat box 3 ook onderdeel uitmaakt van het verzamelinkomen, kan het ook effect hebben op inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen en de eigen bijdrage AWBZ.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.