Hogere vrijstelling vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.

Vrijwilligersregeling
De zogenaamde vrijwilligersregeling betekent dat organisaties die vrijwilligers inzetten, niet geconfronteerd worden met het inhouden van loonheffing en premies. Het moet gaan om organisaties zonder winstoogmerk, dus geldt de regeling niet voor gewone bedrijven.

Maxima
De regeling betekent dat een vrijwilliger maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Dit is € 200 meer dan nu. De bedragen van de vrijwilligersregeling zijn sinds 2006 niet meer verhoogd.

Let op!
De vrijwilligersvergoeding mag niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de ermee gemoeide tijd.

Wat bij overschrijding?
Wanneer de maxima worden overschreden, is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing. Dat betekent dat er sprake kan zijn van een dienstbetrekking, afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Is dit het geval, dan moet er dus wel loonheffing worden ingehouden.

Let op!
Een dienstbetrekking kan worden voorkomen door gebruik te maken van een Modelovereenkomst vrijwilligerswerk. De werkzaamheden moeten dan wel conform de overeenkomst worden uitgevoerd.

Tip:
Verricht je werkzaamheden als vrijwilliger voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling), kun je een vrijwilligersvergoeding krijgen en zie je hiervan af? Dan kun je onder voorwaarden het bedrag als gift opvoeren in de aangifte.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.