HRM

Leeftijdsdiscriminatie vanwege seniorenverlof
Maakt u een verboden onderscheid wanneer u alleen op basis van leeftijd extra verlof toekent aan uw oudere werknemers? Het College voor de Rechten van de Mens kan oordelen van wel, zo is onlangs uit een uitspraak van het Collega van de Rechten van de Mens gebleken.

In de betreffende situatie ging het om een organisatie waarbij werknemers bij een leeftijd van 55 jaar niet meer verplicht waren om overwerk te doen of om consignatie- of ploegendiensten te draaien. Ook kregen de werknemers vanaf hun 57e levensjaar extra seniorenverlofdagen toebedeeld. Daarnaast waren er extra verlofuren voor werknemers met een dienstverband van minimaal 20 jaar.

Objectieve rechtvaardiging voor regeling nodig
Volgens het College werd er een direct onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij het verlof voor senioren; werknemers die jonger waren dan 57 jaar kwamen immers niet in aanmerking voor het verlof. Bij het extra verlof na 20 jaar dienstverband was volgens het College sprake van indirect leeftijdsonderscheid, want het zijn meestal de oudere werknemers die de meeste dienstjaren hebben opgebouwd.
Als het extra verlof onderdeel is van een pakket met leeftijdsspecifieke maatregelen, zal het College beoordelen of het totale pakket objectief gerechtvaardigd was. Is het geen onderdeel van een pakket, dan wordt de maatregel op zichzelf getoetst. In deze betreffende situatie was de verlofregeling gedateerd en niet opgesteld in het kader van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Objectieve rechtvaardiging op basis van dit beleid was daardoor niet aan de orde.

Verlof niet duidelijk gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid
Het College oordeelde verder dat het niet verplicht stellen van overwerk, consignatie- en ploegendiensten een preventief karakter had en daarom paste wel binnen een beleid voor duurzame inzetbaarheid. Dat zorgde wel voor een objectieve rechtvaardiging. Het toekennen van extra verlof was echter niet goed afgewogen tegen andere mogelijke middelen en daarom was niet vast komen te staan dat het een noodzakelijk middel was om werknemers langer gezond door te laten werken. Het leeftijdsonderscheid was daarom bij deze regeling verboden. College voor de Rechten van de Mens, 23 juli 2015, oordeel 2015-86.

Wanneer u verschillende en afwijkende verlofregelingen hanteert voor uw verschillende groepen werknemers, is het dus zeker raadzaam om na te gaan en kritisch te bekijken of er hiertoe een rechtvaardigingsgrond bestaat en of het onderdeel uitmaakt of kan uitmaken van een beleid die bijdraagt aan een duurzame inzetbaarheid van bijvoorbeeld oudere medewerker. Zo nee, dan kunnen onze HR en juridische adviseurs u ondersteunen en adviseren om de regeling (alsnog) valide en inpasbaar te krijgen.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.