Korte nieuwsitems

1. Eigenrisicodrager of UWV
Beslis voor de zomer of u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW wilt worden. Wijzigingen moeten namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex namelijk aan elkaar gekoppeld. U wordt dus voor beiden eigenrisicodrager óf u laat de verzekering via UWV lopen. Omdat het geen eenvoudige materie is, is het verstandig tijdig uit te zoeken wat voor u de beste optie is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te zijn. Wilt u overschakelen van de publieke verzekering via UWV naar het eigenrisicodragerschap en heeft u een ondernemingsraad? Dan bent u verplicht hen advies te vragen. Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast en -flex. Organisaties die zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UWV moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

2. Btw-vrijstelling en VAR
De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten op haar site geplaatst voor de situatie waarin de opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst zeggen niets over de aanwezigheid van btw-ondernemerschap en of er een vrijstelling kan worden toegepast. De modelovereenkomsten zijn geen werkgeversgezag; meestal is sprake van opdrachtverstrekking. De opdrachtnemer stuurt een factuur waarbij hij/zij per tijdseenheid of afgerond project wordt betaald. In deze situatie zal al gauw sprake zijn van btw-ondernemerschap, maar dit moet per geval afzonderlijk worden beoordeeld.

Bij een aantal overeenkomsten is een btw-vrijstelling van toepassing, bijvoorbeeld omdat er medische prestaties worden verricht waarbij een BIG-registratie vereist is. Bij toepassing van de voorbeeldovereenkomst voor muziekonderwijzer, is de leeftijd van de leerling van belang voor vaststelling van de btw-heffing. Is de leerling jonger dan 21 jaar, dan is er een vrijstelling voor de btw. Is de leerling ouder dan 21 jaar, dan is er 21% btw over de muzieklessen verschuldigd. Bij toepassing van de overeenkomsten dient per geval beoordeeld te worden of er sprake is van btw-ondernemerschap. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Over het algemeen zal snel sprake zijn van btw-ondernemerschap, maar kunnen specifieke vrijstellingen van toepassing zijn waardoor er geen btw hoeft te worden vermeld op de factuur.

3. Geen afkoop meer voor klein pensioen
Geen afkoop, maar bij baanwisseling een verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken. Op die manier kunnen werknemers ook met kleine pensioenen een goede oudedagsvoorziening opbouwen. Door de vele baanwisselingen tegenwoordig bouwen steeds meer werknemers maar kleine pensioenaanspraken op. Vanwege de hoge administratiekosten besluiten pensioenuitvoerders zelfstandig om dergelijke pensioenen af te kopen. Die afkoop gaat ten koste van het pensioen. Voor de opbouw van een goede oudedagsvoorziening is het juist belangrijk dat werknemers met kleine pensioenen hun aanspraken behouden. Daarom wil staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het recht op afkoop van kleine pensioenen vervangen door een verplichte waardeoverdracht bij baanwisseling naar de nieuwe pensioenuitvoerder, of naar de vorige pensioenuitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken. Een en ander moet nog wel wettelijk worden geregeld. Het is de bedoeling dat de verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken halverwege 2017 inwerking treedt.

4. Hoge Raad: vastgoed-bv kan aanspraak maken op BOR
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan voor vastgoed-bv’s. In totaal ging het bij deze familie-bv om 350 verhuurde winkelpanden in verschillende bv's, grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Binnen de bv's zijn verschillende medewerkers in dienst die beschikken over een hoop kennis en ervaring op het gebied van vastgoed. Al met al voldeed deze familie-bv aan een materiële onderneming, waardoor bij de schenking van 1/100ste certificaat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toegepast kon worden. Een flink belastingvoordeel! Op de verhuur van het vastgoed wordt een aanzienlijk rendement gehaald (20%). Het rendement bestaat uit de huuropbrengsten en de waardestijging van het vastgoed. Dit wordt door de Hoge Raad gezien als een rendement dat bovengemiddeld is en dat niet behaald zou kunnen worden door normaal vermogensbeheer. Het geheel van alle verhuuractiviteiten wordt daardoor gezien als een onderneming.

5. Minimumjeugdloon wijzigt pas op zijn vroegst juli 2017
Als het aan het kabinet ligt gaat het minimumjeugdloon de komende jaren stapsgewijs omhoog. Hierdoor gaan jongeren van 21 jaar op termijn minimaal het minimumloon voor een volwassene verdienen in plaats van het minimumjeugdloon en stijgt het loon van jongeren van 18,19 en 20 jaar. De aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon zal op z'n vroegst pas ingaan vanaf 1 juli 2017. Deze aanpassing heeft wel wat voeten in de aarde. Zo moeten diverse wetten worden aangepast en dat vereist zorgvuldigheid. Een wetsvoorstel volgt naar alle waarschijnlijkheid dit najaar. Ook werkgevers en werknemers moeten zich voldoende kunnen voorbereiden op de veranderingen. De daadwerkelijke stapsgewijze aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon is dan ook op z'n vroegst te verwachten per 1 juli 2017.

6. Fiscale eenheid aansprakelijk voor btw-schulden deelnemingen
Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Let hier op als u bijvoorbeeld een nieuwe fiscale samenwerking aangaat. Wordt de fiscale constructie verbroken? Maak daar dan direct melding van bij de Belastingdienst om ook de aansprakelijkheid te beëindigen. Het belangrijkste voordeel van een fiscale eenheid btw is dat onderlinge leveringen en diensten van betrokken ondernemers niet belastbaar zijn en dus geen btw-gevolgen hebben. Er is maar één ondernemer, namelijk de fiscale eenheid btw. Deze partij moet de btw berekenen en afdragen. Een belangrijke consequentie van een fiscale eenheid btw is dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Daarom is het, bij voornamelijk herstructureringen, van belang om te controleren of er sprake is van een fiscale eenheid én of er btw-schulden zijn. Bij staking van de fiscale samenwerking is het van groot belang hier direct melding van te maken bij de Belastingdienst. De aansprakelijkheid komt dan direct te vervallen. Bij beëindiging blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op het tijdvak dat ligt vóór de datum van melding. Meer informatie over fiscale eenheid btw is te vinden bij de Belastingdienst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.