Loonbelasting / sociale verzekeringen

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Hoewel de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moet goedkeuren, zal naar verwachting de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 in werking treden. Of te wel: vanaf 1 januari 2016 zal de Verklaring arbeidsrelatie (de VAR) zeer waarschijnlijk verdwijnen. De toetsing of sprake is van een dienstbetrekking of niet komt weer geheel bij de opdrachtgever te liggen. Een behoorlijk risico: alleen de naheffing van premies kan al oplopen tot € 9.000 per werknemer per jaar.

Beoordeling overeenkomsten
Het alternatief dat wordt geboden is de beoordeling van overeenkomsten door de Belastingdienst. Een opdrachtgever kan de overeenkomst die hij aangaat met een opdrachtnemer voorleggen aan de Belastingdienst. Die beslist dan of sprake is van een dienstbetrekking of niet. Verdere toetsing, zoals de fiscale positie van de opdrachtnemer, vindt niet plaats.

Voorbeeldovereenkomsten
Ook is het mogelijk om voorbeeldovereenkomsten te hanteren, die door de Belastingdienst zijn beoordeeld. Deze overeenkomsten, waarbij dus volgens de overeenkomst geen sprake is van een dienstbetrekking, zullen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Dit zijn overeenkomsten die door branches zijn voorgelegd, maar ook overeenkomsten van individuele belastingplichtigen zullen (geanonimiseerd) worden gepubliceerd.

Naleving overeenkomst
Een overeenkomst is natuurlijk prima, zeker als wordt bepaald dat de arbeidsrelatie niet is aan te merken als een dienstbetrekking volgens de gehanteerde overeenkomst. Maar dit geldt natuurlijk alleen als daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gehandeld. Als in de praktijk de werkwijze afwijkt van hetgeen is beschreven in de overeenkomst kan de opdrachtgever er niet langer op vertrouwen dat er geen dienstbetrekking is. Kortom, geen zekerheid voor de opdrachtgever.

Beoordelen huidige overeenkomst en feitelijke situatie
In veel van de thans gehanteerde overeenkomsten is als voorwaarde opgenomen dat een VAR overgelegd moet worden. Het is dus een goed moment om de overeenkomst aan te passen én te beoordelen of de feitelijke situatie nog overeenstemt met hetgeen destijds is beoogd. De overeenkomst én de feitelijke situatie moeten met elkaar in overeenstemming zijn om zekerheid te ontlenen aan een met de Belastingdienst afgestemde rechtsverhouding! Afstemmen met de Belastingdienst is daarom aan te bevelen.

De adviesgroep Personeel & Salaris adviseert opdrachtgevers bij het aangaan en opstellen van een overeenkomst met een opdrachtnemer. Tevens verzorgen wij graag de afstemming met de Belastingdienst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.