Loonbelasting / sociale verzekeringen

Commissaris en toezichthouder niet meer verplicht op de loonlijst
Op 2 februari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelatie aangenomen. Dit wetsvoorstel gaat in op 1 mei 2016 en behelst de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (var). Dit is van belang voor een ieder die met dit document richting opdrachtgevers kon aantonen dat hij ondernemer was en dus geen werknemer.

Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris aangekondigd dat per 1 mei 2016 eveneens de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders komt te vervallen. Op basis van deze fictie worden commissarissen en toezichthouders in een loondienstverband tot het lichaam geacht waar zij hun toezichthoudende taak vervullen.

Dit betekent dat vanaf 1 mei de belastingheffing over de beloning van de commissaris of toezichthouder niet meer via de loonbelasting verloopt, maar via de inkomstenbelasting. Wilt u dit niet, dan kunt u in overleg met de Belastingdienst kiezen voor onverkorte toepassing van het regime van de loonbelasting, de opting-in regel.

Gevolgen omzetbelasting
Voor de omzetbelasting moet getoetst worden of sprake is van het zelfstandig verrichten van economische prestaties. Voor 1 januari 2013 werd bij het vervullen van minder dan 4 commissariaten op basis van beleid aangenomen dat geen sprake was van ondernemerschap. Dit beleid is komen te vervallen. Sinds 1 januari 2013 zal snel sprake zijn van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dat betekent dat de commissaris omzetbelasting op factuur in rekening moet brengen en ook overigens aan de verplichtingen uit de Wet op de omzetbelasting moet voldoen. Afhankelijk van de hoogte van de vergoedingen kan in voorkomend geval gebruik gemaakt worden van de kleine ondernemersregeling en mogelijk zelfs ontheffing van administratieve verplichtingen.

Vervallen WKA depots en invoering G rekening 1.5
Met ingang van 1 januari 2016 is het niet langer mogelijk om rechtstreeks bedragen te storten op de WKA depots van de Belastingdienst ter vrijwaring van inleners- en ketenaansprakelijkheid. Per diezelfde datum is de G rekening gemoderniseerd, de G rekening 1.5. Met de G rekening en, tot 2016 de WKA depots, kunnen inleners- en ketenaansprakelijkheid worden voorkomen.

Inlenersaansprakelijkheid
Als u personeel inleent van een uitlener en die uitlener draagt de loonheffingen en/of omzetbelasting niet af aan de Belastingdienst, dan kunt u daar op grond van inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk voor zijn.

Ketenaansprakelijkheid
Als u werk uitbesteed aan een onderaannemer en die onderaannemer draagt de loonheffingen niet af aan de Belastingdienst, dan kunt u op grond van ketenaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor deze loonheffingen.

G rekening 1.5
De G rekening is een geblokkeerde rekening van de uitlener of onderaannemer. De inlener of aannemer stort een deel van het factuurbedrag op de G rekening. De uitlener of onderaannemer stort het op de G rekening gestorte bedrag door naar de Belastingdienst als afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting. Door een deel van het factuurbedrag te storten op een G rekening kan de inlener of aannemer vrijwaring krijgen voor inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het gebruik van een G rekening is niet verplicht.

Het is van belang om er voor te zorgen dat het op de G rekening gestorte bedrag overeenkomt met het verschuldigde bedrag aan loonheffingen en/of omzetbelasting. De vrijwaring geldt alleen voor het gestorte bedrag. Een eventueel te hoog op de G-rekening gestort bedrag is ook geblokkeerd en dus niet direct beschikbaar voor de uitlener of onderaannemer. Daarnaast is er alleen vrijwaring als de factuur aan een aantal voorwaarden voldoet.

De nieuwe G rekening 1.5 is een versoberde variant van de G rekening zoals die tot 1 januari 2016 was. Mutaties op de G rekening worden automatisch bijgehouden en verzonden naar de Belastingdienst. De vrijwarende werking van de G rekening blijft intact.

Heeft u vragen over inleners- en ketenaansprakelijkheid en/of het gebruik van een G rekening, neem dan contact op met de Adviesgroep Personeel & Salaris.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.