Compensatie transitievergoeding bij beëindiging na langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer

  • 07 juni 18


De compensatieregeling voor werkgevers bij een betaalde/te betalen transitievergoeding na beëindiging bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal volgens een concept ministeriële regeling in werking treden op 1 april 2020. NB: Bewaar het ziektedossier van de werknemer goed voor het aanvragen van compensatie!

Eindelijk is er meer duidelijkheid over de veel besproken compensatieregeling voor werkgevers, die een transitievergoeding hebben betaald of nog moeten betalen, omdat de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer na 2 jaar ziekte is beëindigd of zal eindigen. Hoewel de gepubliceerde ministeriële regeling nog een conceptregeling is, behorend bij het wetsvoorstel dat binnenkort zal worden behandeld in de Tweede Kamer, zal de definitieve regeling naar verwachting niet op belangrijke punten afwijken.

Compensatie kan worden verstrekt als de arbeidsovereenkomst door opzegging, ontbinding, niet verlenging van een tijdelijk contract of met een beëindigingsovereenkomst is geëindigd.

Wat moeten werkgevers doen om de transitievergoeding te ontvangen?

Aanvraag
Het UW stelt een formulier beschikbaar. De aanvraag moet uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend, als de transitievergoeding is verstrekt tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Voor verstrekte vergoedingen na 1 april 2020 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend, binnen zes maanden nadat de volledige vergoeding is betaald.

Gegevens
De onderstaande gegevens moeten worden meegezonden:

  • De arbeidsovereenkomst;
  • De beëindigingsovereenkomst, of de beschikking van het UWV met toestemming voor opzegging, of de beschikking van de kantonrechter;
  • Als geen toestemming voor opzegging aan het UWV is verzocht, moeten enkele gegevens uit het ziektedossier worden verstrekt: verklaring werkgever over ziekte op einddatum contract, duur van de ziekte en de naam van de bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit blijkt welk loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • De gebruikte gegevens voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Let er dus goed op dat u deze gegevens bewaart!

UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag.

Meer weten over het betalen van transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met de adviesgroep Personeel & Salaris.