Nieuwe Transfer pricing (verrekenprijzen) documentatieverplichtingen

Nederland volgt het advies van de OESO op om nieuwe wetgeving te implementeren zoals voorgesteld door het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project.

Tot 2016 bevatte de wet Vpb slechts een algemeen Transfer Pricing documentatie artikel (artikel 8b Vpb). Deze bepaling verplicht belastingplichtigen met betrekking tot handelingen met verbonden lichamen zakelijke voorwaarden overeen te komen (verrekenprijzen) en dit te onderbouwen in de administratie (documentatieplicht). Wordt hieraan niet voldaan volgt omkering van de bewijslast.

Op 1 januari jl. is een nieuw hoofdstuk aan de wet Vpb toegevoegd (Hoofdstuk VIIA) met aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen. Deze aanvullende documentatie en informatie verplichtingen hangen af van de hoogte van de groepsomzet van het totale internationale concern (Multinational Enterprise) waarvan de Nederlandse vennootschap deel uitmaakt.

Meer dan 50 miljoen euro groepsomzet
Indien de Nederlandse vennootschap onderdeel uitmaakt van een internationale groep met een groepsomzet van meer dan 50 miljoen euro, is de Nederlandse vennootschap verplicht een groepsdossier (Master File) en een lokaal dossier (Local Country File) bij de aangifte vennootschapsbelasting beschikbaar te hebben.

Groepsdossier
Het groepsdossier moet een overzicht bevatten van het totale concern (MNE), een specificatie van de bedrijfsactiviteiten, een beschrijving van hoe de interne prijzen tot stand komen en een allocatie van de winst.

Lokaal dossier
Het lokale dossier moet alle informatie en documenten bevatten van inter-company transacties waarbij de Nederlandse vennootschap betrokken is.

Meer dan 750 miljoen euro groepsomzet
De hoofdregel hierbij is dat indien een Nederlandse vennootschap de uiteindelijke moederentiteit is van een concern (MNE) met meer dan 750 miljoen euro groepsomzet, de Nederlandse vennootschap een landenrapport (Country by Country Report) binnen 12 maanden na een boekjaar aan de belastingdienst moet verstrekken (artikel 29c Vpb).

Is de Nederlandse vennootschap slechts onderdeel van een concern (MNE), dan voldoet het landenrapport van de uiteindelijke moederentiteit, mits het land waarin deze laatste gevestigd is een informatieverdrag heeft met Nederland.

Let op!
Nederlandse entiteiten op wie – in principe – de CbC-reporting verplichting rust, moeten wel uiterlijk aan het einde van het boekjaar aan de Nederlandse belastingdienst meedelen welke entiteit binnen de groep het CbC-report gaat indienen. Voor boekjaren die op 1 januari 2016 zijn gestart ligt de deadline voor deze mededeling niet op 31 december 2016, maar bij wijze van eenmalige uitzondering op 1 september 2017!

Sancties
Indien de Nederlandse vennootschap zich niet houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen zullen zware boetes opgelegd worden, die in bepaalde situaties kunnen oplopen tot € 20.500.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.