Nieuwsberichten februari 2017

1. U kunt in 2017 meer belastingvrij schenken
De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting. De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Kinderen - € 5.320
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) - € 25.526
of
Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor dure studie - € 53.176 
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een eigen woning - € 100.000  
Overige verkrijgers - € 2.129

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning. Raadpleeg uw adviseur over de (overgangs)regeling van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, omdat deze namelijk complex is.

2. Het vergoeden van maaltijden
Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen januari 2017 vindt de afrekening over deze maaltijden en consumpties van 2016 plaats. Reden om er nog eens goed naar te kijken. Moet u voor uw personeel bijvoorbeeld het forfaitaire bedrag van € 3,25 betalen of moet u de factuurwaarde meenemen? Het antwoord op deze vraag is onder meer afhankelijk van wie de maaltijd of consumptie nuttigt, waar en op welk moment.

Zo zijn maaltijden tijdens een dienstreis of een maaltijd met een zakelijke relatie gericht vrijgesteld. Zij gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van uw totale fiscale loon) en zijn onbelast. Hetzelfde geldt voor de maaltijd van een werknemer die tussen 17.00 en 20.00 uur door zijn werk niet thuis kan eten. Consumpties op de werkplek worden op nihil gewaardeerd en zijn daardoor niet belast. Dit geldt niet voor maaltijden op de werkplek.

3. Mag u inhouden bij lage lonen?
Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of verrekenen met hun loon als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Inhouden of verrekenen is nog wel toegestaan met bedragen boven het netto wettelijk minimumloon of met vakantiegeld. Op het verbod zijn een aantal uitzonderingen mogelijk zoals voor wettelijk verplichte inhoudingen, uitbetaalde voorschotten, huisvestingskosten en de premie zorgverzekering. Onder voorwaarden mag u deze bedragen wel inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

4. Wijzigingen Arbowet
De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de bedrijfsarts. Zo krijgt iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts krijgt ook het recht om elke werkplek te bezoeken en zijn adviesrol wordt verduidelijkt. Daarnaast krijgt de ondernemingsraad meer rechten, denk aan de keuze voor de preventiemedewerker. Vanaf 1 juli 2017 moeten de afspraken over de arbodienstverlening ook worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening.

5. Afrekenen mobieltje, tablet en computer
U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet of laptop. Kan dit onbelast of moeten deze vergoedingen en verstrekkingen mee in de afrekening van de werkkostenregeling (2016)? De mobiele telefoon, de tablet en de computer die u noodzakelijk acht voor de uitoefening van het werk van uw werknemer, zijn gericht vrijgesteld en dus niet belast. De vergoeding van het abonnement voor een vaste telefoonaansluiting thuis is nooit gericht vrijgesteld omdat deze vrijstelling alleen geldt met betrekking tot mobiele communicatiemiddelen. U kunt deze vergoeding wel als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in uw vrije ruimte. Let op, mobiele communicatiemiddelen of computers die met toepassing van een cafetariaregeling worden vergoed of verstrekt zijn nooit gericht vrijgesteld onder het noodzakelijkheidscriterium.

6. Iemand met een uitkering in dienst nemen
Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV om een proefplaatsing. De werknemer behoudt dan in de eerste twee maanden zijn uitkering, waardoor u nog geen salaris hoeft te betalen. U kunt om een proefplaatsing vragen voor iedereen met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering die moeilijk aan het werk komt. Komt de werknemer uit een WW-uitkering, dan geldt als extra voorwaarde dat hij minimaal drie maanden werkloos moet zijn geweest. Voorwaarde voor de proefplaatsing is dat u de bedoeling heeft om een dienstverband van minimaal zes maanden aan te bieden voor ten minste hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing. U moet tijdens de proefplaatsing wel zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemer.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.