Nieuwsberichten

1. Innovatie? Denk aan de Innovatieregeling MKB
Bent u een innovatieve mkb’er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling treedt op 11 april 2017 in werking. Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. De bijdrage vanuit deze regeling blijkt voor mkb-ondernemers nét dat steuntje in de rug om een innovatieproject van de grond te krijgen. In 2017 is er ruim € 55 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. Meer informatie over de MIT is terug te vinden op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

2. Voorkom het anoniementarief
Voordat een werknemer bij u aan de slag gaat moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en de gegevens voor de aangifte loonheffing verzamelen. Heeft u niet aan deze verplichtingen voldaan, dan moet u het zogenaamde anoniementarief toepassen. Dit betekent dat u 52% belasting inhoudt op het loon van de werknemer en dat u geen rekening mag houden met bijvoorbeeld de loonheffingskorting. Het nettoloon van de werknemer zal hierdoor een stuk lager zijn.

3. Voorkom een fikse eindafrekening in de WKR
Geeft u vergoedingen aan uw werknemers of verstrekt u zaken dan wel stelt u deze ter beschikking? Denkt u bijvoorbeeld aan een mobiel of pc. Weet dan dat dit bij uw werknemers loon vormt dat individueel belast wordt. U kunt dit voorkomen door deze aan te wijzen als eindheffingsloon in de Werkkostenregeling (WKR). Uw werknemer betaalt dan geen belasting. Heeft u voldoende vrije ruimte in de WKR dan betaalt ook u geen belasting. Wijst u de vergoedingen of verstrekkingen echter niet tijdig aan, dan betaalt uw werknemer belasting, ook als u nog voldoende vrije ruimte heeft.

4. Per 1 april uw hypotheek vroegtijdig aflossen zonder belastingheffing
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? De zogeheten tijdklemmen, ten minste 15 of 20 jaar premie jaarlijks betalen, op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn per 1 april definitief vervallen. Dit betekent dat u vanaf die datum een dergelijk product eerder kunt beëindigen dan de geldende looptijd en zonder belastingheffing om uw eigenwoningschuld af te lossen. Het lijkt aantrekkelijk. Dat is echter lang niet altijd het geval. Laat u daarover goed informeren.

5. Flink voordeel voor arbeidsbeperkte werknemer
Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een korting van € 2.000 per jaar op te betalen premies. Deze korting is bekend onder de naam ‘premiekorting doelgroep banenafspraak’ en geldt onder meer voor:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen,
  • mensen met een Wsw-indicatie,
  • Wajongers met arbeidsvermogen,
  • mensen met een Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)- of ID-baan,
  • leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Voor de volledige korting van € 2.000 per jaar moet sprake zijn van een werkweek van 36 uur of meer. Bij een werkweek van minder uren, wordt de korting naar evenredigheid verminderd. Let op, u heeft maximaal drie jaar recht op de korting. Per 1 januari 2018 vervalt echter de premiekorting doelgroep banenafspraak.

6. Bijtelling voor vervangende auto?
Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit consequenties voor de bijtelling. De Belastingdienst heeft nu duidelijkheid verschaft ter voorkoming van dubbele bijtelling. Als een reguliere auto tijdelijk wordt vervangen door een andere auto hoeft gedurende die periode voor de reguliere auto geen bijtelling plaats te vinden als:

  • de reguliere auto, de papieren en de sleutels worden ingeleverd bij de werkgever of de leasemaatschappij, en
  • de niet terbeschikkingstelling schriftelijk wordt vastgelegd tussen werkgever en werknemer, en
  • deze vastlegging wordt bewaard bij de loonadministratie en in ieder geval de catalogusprijs en CO2-uitstoot van de vervangende auto, de periode van vervanging en het kenteken van de reguliere auto bevat.

Let op!
De afspraken gelden niet zonder meer voor een dga.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.