Nieuwsberichten februari

1. Reken deze maand de WKR af!
Binnen de WKR mag je als werkgever maximaal belastingvrij 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Ben je de eindheffing WKR verschuldigd, dan moet je deze eindheffing aangeven in en betalen bij de eerste aangifte loonheffingen over 2018. De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze aangifte is 28 februari 2018.

Heb je in 2017 de eindheffing WKR al per aangiftetijdvak aangegeven en betaald? Bekijk dan of je niet teveel of te weinig heeft betaald. De teveel of te weinig betaalde eindheffing WKR moet je verrekenen uiterlijk in de eerste aangifte loonheffingen over 2018.

2. Verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario pensioen
Weet je wat je straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één bedrag als het 'te bereiken pensioen', maar hoeveel je in de toekomst maandelijks daadwerkelijk aan pensioen ontvangt kan mee- of tegenvallen. Voor een realistischer beeld krijg je daarom vanaf 2019 drie bedragen te zien. Deze zijn gebaseerd op een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Deze drie scenariobedragen worden vanaf medio 2019 getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze bedragen worden vanaf 2019 ook weergegeven op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks van de pensioenuitvoerder of verzekeraar ontvangt.

3. De waarde van bitcoin voor Box 3
Je dient bitcoins bij de aangifte te vermelden in box 3. De waarde van de bitcoin fluctueert echter enorm. Schommelingen van tientallen procenten per dag zijn geen uitzondering. Voor de aangifte inkomstenbelasting is echter alleen de waarde op de peildatum van box 3 van belang. Voor de komende aangifte over 2017 is dat dus de koers op 1 januari 2017. Die was toen zo'n €950. Voor de exacte koers van bitcoins op 1 januari 2017, kun je de tussenhandelaar contacten.

4. Zonnepanelen verruimen zakelijk gedeelte woning
Als je een deel van je pand zakelijk gebruikt, krijg je de btw op dit deel terug. Door plaatsing van zonnepanelen wordt het zakelijk gebruikte deel van je pand groter. Ook de totale ruimte wordt groter, want het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, telt voortaan ook mee. Door de zonnepanelen wordt een groter deel van de woning tot het zakelijke deel van het pand gerekend. In een zaak onlangs voor de rechter nam daardoor het zakelijk gebruikte deel van de woning met 11 m2 toe. Dit leverde de belastingplichtige een teruggave van €277 aan btw op. Let op: plaats je de zonnepanelen aan het begin van de herzieningsperiode, dan krijg je over meerdere jaren de teveel betaalde btw terug. Maximaal dus over tien jaar.

5. Telt postadres voor de btw-aftrek?
Voor de btw is een factuur een waardepapier. Aan de hand van deze factuur heb je immers recht op teruggave van de berekende btw. Hetzelfde geldt voor door jou uitgegeven facturen, waarmee de afnemer de door hem betaalde btw kan verrekenen. Aan een factuur worden dan ook strenge eisen gesteld. Deze moet onder andere beschikken over de datum van uitreiking, een opeenvolgend nummer bevatten en de naam en het adres van zowel de leverancier als de afnemer. Bij het ontbreken van één of meer van deze gegevens kan de Belastingdienst de aftrek van de btw weigeren. De rechter kwam onlangs tot het oordeel dat een postadres voldoende is. Daarbij refereerde hij aan het doel van dit voorschrift, het kunnen nagaan of de in aftrek gebrachte btw ook daadwerkelijk door de leverancier is afgedragen. Het is dus niet nodig dat op het postadres ook de economische activiteiten worden uitgeoefend.

6. Heb je als dga pensioen én inkomsten uit je bedrijf?
Ben je dga, dan is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Opgebouwd pensioen in eigen beheer kan met korting worden afgekocht. Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ook met afgekocht pensioen geen rekening mag worden gehouden bij de bepaling van gebruikelijk loon. Een willekeurige derde zou volgens de uitspraak van het Hof in een vergelijkbare situatie immers ook geen genoegen nemen met een lager salaris.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.