Nieuwsberichten - kort

1. Nieuwe energiesubsidie voor particulieren en bedrijven
Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500. Het precieze bedrag hangt af van het soort en de specificaties van het apparaat. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen. Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar.

De regels voor het ontvangen van een tegemoetkoming zijn voor particulieren anders dan voor bedrijven. Een particulier kan subsidie krijgen als hij in 2016 een apparaat koopt waarop subsidie mogelijk is en het daarna binnen drie maanden laat installeren, in gebruik neemt en de subsidie aanvraagt. Als particulier kunt u de subsidie dus pas aanvragen als het apparaat niet alleen gekocht maar ook al in gebruik genomen is. Drie maanden na de aankoop vervalt het recht om een subsidieaanvraag in te dienen.

Voor bedrijven zijn de regels precies omgekeerd. Zij kunnen alleen een subsidie krijgen als zij de subsidie aanvragen voordat ze het apparaat kopen. Na goedkeuring van de subsidie heeft men vervolgens een jaar om het apparaat te kopen en in gebruik te nemen. Voor meer informatie of uw aanvraag ga naar RVO.nl

2. Stapsgewijze verlaging WW-uitkering en –rechten
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapsgewijs verlaagd. Dit gebeurt met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari 2016. Vanaf april 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden in plaats van 38 maanden. De hoogte van de WW-uitkering blijft gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Alleen mensen die op of na 1 januari 2016 instromen in de WW krijgen met deze maatregel te maken.

Ook de opbouw van WW-rechten wordt vanaf 1 januari 2016 beperkt. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar van hun loopbaan één maand WW-recht op per gewerkt jaar. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand WW op. WW-rechten die werknemers al hebben opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand. De bekorting van de WW-duur werkt een-op-een door in de bekorting van de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering. Dit is gunstig voor u als werkgever, of u nu eigenrisicodrager voor de WGA bent of in het publieke bestel zit, omdat de relatief dure WGA-loongerelateerde uitkering maar gedurende een kortere periode aan u wordt toegerekend.

3. Check definitieve berekening kinderopvangtoeslag
De definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 is mogelijk gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Dat meldt de Belastingdienst. Het gaat om de definitieve berekening met een datum van 7 januari 2016. De berekening is gebaseerd op aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie.

Mocht de definitieve berekening niet kloppen, dan kunnen ouders hiertegen bezwaar maken. Bij dat bezwaar moeten ouders kopieën meesturen van de jaaropgave van de kinderopvanginstelling.

4. Let op: Meldplicht datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de introductie van de meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van deze wet is om datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan.

De wet beschouwt iedere inbreuk op persoonsgegevens als een datalek. Hierbij gaat het niet alleen om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoals bij een hack, maar ook om het onrechtmatig verspreiden, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens. Ook het verlies van een USB-stick kan een datalek zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld over de meldplicht en een Meldloket ingesteld.

5. Geen verplichte salarisverhoging voor de dga
Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga's) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan de hiervoor beschreven hoofdregel. Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

6. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo is de opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer beperkt tot één maand. Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer is verruimd en u hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken uren. Er zijn ook nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW'er recht op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij een reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar geldt nu ook in de publieke sector.

7. Nieuw per 1 januari 2016: Wet flexibel werken
Vanaf 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden (als opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur). Werknemers kunnen vanaf nu daarom een verzoeken indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere werkplaats.

Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, kan uw werknemer u verzoeken om te mogen werken op andere tijden of op een andere plek, bijvoorbeeld thuis. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd zult u in principe moeten inwilligen, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een verzoek om aanpassing van de werkplek moet u overwegen. U heeft daarbij de vrijheid het verzoek af te wijzen. Doet u dit, dan moet u de afwijzing van het verzoek wel motiveren. De Wet flexibel werken is alleen van toepassing op werkgevers met meer dan tien werknemers. Uw werknemer kan een verzoek indienen als hij of zij een halfjaar bij u in dienst is. Na een verzoek, al dan niet ingewilligd, moet de werknemer een jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek bij u kan indienen.

8. Boeterente aftrekbaar bij aflossing of rentemiddeling
Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen. De boeterente wordt dan 'uitgesmeerd' over de nieuwe rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Recent is duidelijk geworden dat de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een eigenwoninglening. Andere opslagen die de bank voor de rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop. Heeft u de afgelopen jaren boeterente door middel van rentemiddeling betaald, heeft u deze niet in aftrek gebracht en is de aanslag inkomstenbelasting inmiddels definitief, neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een ambtshalve vermindering.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.