Overheid & Vastgoed

Overheden hebben in de loop der jaren hun takenpakket uitgebreid. Hierdoor is steeds meer overlap ontstaan tussen activiteiten van de overheid en van de particuliere sector.

Overheidsondernemingen kunnen een concurrentievoordeel hebben doordat zij veelal geen vennootschapsbelasting betalen. Bedrijven, burgers en politieke partijen hebben hierover hun zorgen uitgesproken en al bijna twintig jaar wordt gesproken over een aanpassing van de belastingplicht voor overheidsondernemingen. Ook de Europese Commissie kijkt kritisch naar de wijze waarop overheidsbedrijven in Nederland in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.

In 2012 gaf de staatssecretaris van Financiën zijn visie weer op een herziening van de vennootschapsbelastingplicht in de notitie ‘Belastingplicht overheidsbedrijven’. In 2013 werd de druk opgevoerd. Nadat bleek dat binnen de politiek een brede consensus bestond over de noodzaak de huidige wetgeving aan te passen, concludeerde de Europese Commissie dat de huidige vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen moet worden aangemerkt als verboden staatssteun. De Commissie heeft Nederland gevraagd zogenoemde dienstige maatregelen te nemen om de bestaande vrijstelling af te schaffen en ervoor te zorgen dat voor overheidsondernemingen die economische activiteiten uitoefenen dezelfde regeling voor de vennootschapsbelasting geldt als voor private ondernemingen. Nederland heeft aangegeven het verzoek tot het nemen van deze maatregelen te aanvaarden.

Op 14 april 2014 is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor de nieuwe vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Met deze conceptwettekst is duidelijk richting gegeven waar de vennootschapsbelastingheffing van overheidsondernemingen uiteindelijk uit zal komen.

Voor mth het startschot om de overheid voor te lichten over de voorgestelde wetswijziging en stap voor stap te begeleiden naar de nieuwe belastingplicht. Binnen de wensen en mogelijkheden dienen overheden op 1 januari 2016 zo goed mogelijk voorgesorteerd te staan. Om overheden praktisch en vakkundig te kunnen ondersteunen bij dit traject, heeft mth de landelijke kennis en ervaring bij elkaar gebracht in de Kennisgroep Overheid & Vastgoed.

In deze fase van het wetgevingsproces zijn wij graag bereid onze kennis en ervaringen met je te delen.  

Downloads

PDF Stappenplan_bepalen_fiscale_positie_grondbedrijf.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.