Vorst WW vanaf 1 januari 2015

Als er op 1 januari 2015 nog geen nieuwe Bouwcao is, geldt ten aanzien van Vorst WW het volgende:

Wettelijke regeling geldt tenzij afwijking bij cao
Uit artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de werknemer zijn recht op loon behoudt wanneer er geen arbeid wordt verricht als gevolg van vorst. Dit brengt een bedrijfsrisico met zich mee voor ondernemers. In een cao kunnen partijen met elkaar afspreken dat dat bedrijfsrisico kan worden beperkt. In de Bouwcao is dit gebeurd met de afspraak in artikel 74 dat bedrijven een eigen risicoperiode hebben van 15 dagen. Daarna kan de werkgever die onder de Bouwcao valt een aanvraag doen voor Vorst WW indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan.

Geen cao, dan ook geen Vorst WW
De huidige Bouwcao is algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2014. CAO-partijen zijn met elkaar in overleg over een nieuwe Bouwcao. De huidige Bouwcao is, zoals bekend, door werkgevers opgezegd per 1 januari 2015.
Als er op 1 januari 2015 geen nieuwe cao-afspraken zijn gemaakt, betekent dit dat er vanaf die datum een cao-loos tijdperk aanbreekt.
Volgens de beleidslijn van UWV – die verantwoordelijk is voor (Vorst)WW-uitkeringen – houdt dat in dat het bij de beoordeling van een Vorst WW-aanvraag terugvalt op de wettelijke bepaling, die luidt dat een werkgever het loon/salaris volledig zal moeten doorbetalen. Er is immers op dat moment geen cao meer die een beperking aanbrengt op het wettelijk bepaalde bedrijfsrisico.

Voor alle bedrijven in de bouwsector die gehouden waren aan de Bouwcao betekent dit, dat een Vorst WW-aanvraag vanaf 1 januari 2015 niet door UWV zal worden gehonoreerd. Werkgevers zullen de werknemers die niet kunnen/mogen werken door vorst of de gevolgen van vorst dan dus het volledige loon moeten doorbetalen.

Tot 1 januari 2015 geldt de huidige cao nog onverminderd. Dat geldt dus ook voor de bepaling van artikel 74. Vorstmeldingen moeten tot dat moment dus in ieder geval volgens de huidige procedure worden gedaan.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.