mr. Gerard Gelling

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen
  • 19 oktober 18

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

Een directeur-grootaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij (of zijn partner) ten minste een aanmerkelijk belang houden dient hiervoor een zakelijk salaris te ontvangen. De wijze van vaststelling van dit salaris is in de praktijk wel eens lastig. Recent heeft de Rechtbank Noord-Nederland een opmerkelijke uitspraak gedaan over de beloning die aan het besturen van een vennootschap moet worden toegekend.

Loon werknemer 
Het loon van de werknemer met een aanmerkelijk belang dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarbij een ondergrens geldt van € 45.000 (2018). De meest vergelijkbare dienstbetrekking is de dienstbetrekking waarbij aanmerkelijk belang geen rol speelt, die bekend is bij zowel inhoudingsplichtige als inspecteur, waarvan het loon bekend is of in redelijkheid kan worden geschat en waarvan het loon op een in het economisch verkeer gebruikelijk bedrag is vastgesteld. Voornoemde bepalingen gaan niet op indien het volgens voornoemde regels vastgestelde loon minder bedraagt dan € 5.000.

Tegenbewijs
Indien kan worden beargumenteerd dat het salaris in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan geldt het lagere bedrag. Er is dus tegenbewijs mogelijk. Is het salaris lager dan € 5.000 per jaar en wordt geen salaris uitbetaald, dan hoeft in het geheel geen salaris in aanmerking te worden genomen.

Uitspraak Rechtbank
De uitspraak van de Rechtbank lijkt aan de werking van deze laatste bepaling een einde te maken. In het onderhavige geval ging het om een vennootschap wiens enige activiteit het verhuren van een bedrijfspand inclusief 2 parkeerplaatsen betrof. De hiermee gepaard gaande activiteiten waren beperkt tot het voeren van een verhuuradministratie. In de uitspraak werd de omvang van de werkzaamheden vastgesteld op 1 dag per week. Vermoedelijk omdat de kwestie speelde in de jaren 2012 tot en met 2014 werd het zakelijk salaris vastgesteld op 20% van het in die jaren geldende normbedrag (respectievelijk € 42.000, € 43.000 en € 44.000). 

Bestuurswerkzaamheden vennootschap
Daarnaast moest, naar mening van de rechtbank, een salaris worden toegekend aan het uitvoeren van de bestuurswerkzaamheden van de vennootschap. Deze bestonden volgens de rechtbank uit het (laten) voeren van de financiële administratie, het zorgdragen voor deponering van de jaarrekening, het doen van belastingaangiften en het nemen van operationele bedrijfsbeslissingen. De omvang van de werkzaamheden acht de rechtbank minder van belang, omdat de loonwaarde ervan wordt bepaald door de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die een bestuurder heeft. Naar mening van de rechtbank is het wel aannemelijk dat het salaris lager is dan het in de wet genoemde ondergrensbedrag, maar niet dat dit minder is dan € 10.000 op jaarbasis. In de uitspraak had de bestuurder de omvang van zijn werkzaamheden niet onderbouwd, maar dat vond de rechtbank eigenlijk ook niet relevant voor zover het de bestuurswerkzaamheden betrof.

Als we deze redenering volgen is het niet langer mogelijk in het geheel geen salaris in aanmerking te nemen als bestuurder van een vennootschap. Immers, iedere bestuurder zal moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het deponeren van een jaarrekening en het doen van belastingaangiften. Vanwege deze verantwoordelijkheid en de hieruit voortvloeiende bestuurdersaansprakelijkheid rechtvaardigt dit naar mening van de Rechtbank een salaris van € 10.000. 

Schril contract
Een opmerkelijke uitspraak die in schril contrast staat met de heersende praktijk. Veel vennootschappen die louter zijn opgericht voor vermogensbeheer kennen geen salaris toe aan hun bestuurder. Veelal omdat de werkzaamheden die moeten worden gedaan voor het beheer van vastgoed volledig zijn uitbesteed aan derden. Dat een bestuurder een zeker risico loopt kan niet worden ontkend. Of dit risico tezamen met de verantwoordelijkheid moet worden gewaardeerd op € 10.000 op jaarbasis waag ik te betwijfelen. Dit lijkt sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Bij het verhuren van een pand met 2 parkeerplaatsen lijkt het wat aan de hoge kant, maar er zijn vast situaties denkbaar waarin een bestuurder aantoonbaar meer risico loopt. Wellicht is de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in een specifieke situatie een goed aanknopingspunt?

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.