mr. Mient Klooster RB

Belastingadviseur

Belastingadviseur
  • 08 januari 19

Schenken met vrijstellingen van de schenkbelasting

Zeer geregeld adviseren wij onze cliënten over het schenken van vermogen aan (klein)kinderen, het opstellen van een testament en andere aspecten van estate planning en financial planning. In dit artikel gaan wij in op het schenken van vermogen aan kinderen, andere familieleden en goede doelen. Verschillende mogelijkheden komen in deze bijdrage aan de orde. Bedragen van vrijstellingen en tariefpercentages zijn alle geldend in 2019.

Vermogensovergang naar kinderen of anderszins
Wanneer vermogen vererft, moeten nabestaanden erfbelasting betalen over de nalatenschap. Zeker in het geval iemands gehele vermogen op deze manier ineens overgaat naar anderen, moet vaak veel erfbelasting worden betaald. Om te voorkómen dat al te veel geld naar de Belastingdienst gaat, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om vermogen te schenken aan kinderen, kleinkinderen en andere begunstigden. Bij hogere vermogens kan hierdoor - zeker wanneer schenkingen in meerdere tranches plaatsvinden – veel belasting worden bespaard. Spreiding van schenkingen over meerdere personen gedurende meerdere jaren is een effectieve manier om vermogen fiscaal vriendelijk te laten overgaan, omdat op die manier optimaal gebruik wordt gemaakt van de geldende vrijstellingen en de hogere belastingtarieven worden vermeden.
Belastingbesparing is overigens maar één doel van een schenkingsplan. Belangrijker dan de fiscale voordelen die behaald kunnen worden, is dat jouw vermogen terechtkomt bij díe personen of doelen die je in gedachten hebt, dat je je prettig voelt bij het gegeven advies en dat je niet financieel krap komt te zitten. Dat is het uitgangspunt voor onze advisering.

Jaarlijkse belastingvrije schenking
Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij een bedrag van € 5.428 schenken aan hun kinderen. Voor kleinkinderen en andere personen geldt een belastingvrij bedrag van € 2.173. Deze bedragen kunnen geschonken worden zonder dat daarvoor een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan.

Eenmalig verhoogde belastingvrije schenking aan kinderen
Eenmalig kunnen ouders een hoger bedrag belastingvrij schenken aan de kinderen, namelijk € 26.040. Voor deze verhoogde belastingvrije schenking geldt als voorwaarde dat het kind of diens partner tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Dit bedrag van € 26.040 is voor de verkrijger vrij te besteden. Het is ook mogelijk de belastingvrije schenking te verhogen tot een bedrag van € 54.246. Dit kan alleen als de schenking is bedoeld voor het volgen van een dure studie. Daar is sprake van als de studie meer dan € 20.000 kost. Een dergelijke schenking moet notarieel worden vastgelegd. Van deze verhoogde belastingvrije schenking moet aangifte schenkbelasting gedaan worden, waarbij om deze vrijstelling wordt verzocht. Belangrijk: een eventueel ongebruikt deel van de vrijstelling schuift niet door naar een volgend jaar, maar vervalt. Een andere verhoogde schenkingsvrijstelling kan worden benut om een kind (of iemand anders) te helpen bij de aankoop of verbouwing van een woning of bij het aflossen van een eigenwoningschuld. De belastingvrije schenking mag maximaal € 102.010 bedragen. Van deze verhoogde belastingvrije schenking moet aangifte schenkbelasting gedaan worden, waarbij om deze vrijstelling wordt verzocht. Belangrijk: een eventueel ongebruikt deel van de vrijstelling schuift niet door naar een volgend jaar, maar vervalt.

Verschuldigde schenkbelasting
Als meer wordt geschonken dan de bedragen van de vrijstellingen, moet schenkbelasting worden betaald. De verschuldigde belasting hangt af van de relatie tussen de schenker en de begiftigde en van de hoogte van de schenking. Zie onderstaande tabel. (De tarieven van de erfbelasting zijn gelijk aan die van de schenkbelasting, maar de vrijstellingen verschillen sterk).

Tariefgroep I IA II
  Partners en kinderen Kleinkinderen Overige verkrijgers
Belaste verkrijging      
€0 - € 124.727 10% 18% 30%
€124.727 en hoger 20% 36% 40%

Schenken onder schulderkenning
Het is niet noodzakelijk om een schenking direct uit te keren, het is ook mogelijk een schenking onder schulderkenning te doen. Schenken onder schulderkenning houdt in dat je nu de schenking doet, maar deze pas op een later tijdstip daadwerkelijk uitkeert (dit kan ook bij jouw overlijden zijn). Je krijgt een schuld aan je kinderen, en wordt daardoor ‘armer’, maar je behoudt de beschikking over de liquide middelen. Daar staat tegenover dat jouw kinderen een vordering op jou krijgen, waardoor ze ‘rijker’ worden, maar ze kunnen het aldus verkregen vermogen nog niet besteden. Deze schenking gebeurt door middel van een notariële akte.

Tevens moet er jaarlijks een zakelijke rente (= 6%) worden vergoed over het verschuldigde bedrag. Deze rente moet daadwerkelijk aan de kinderen worden betaald en mag dus niet worden bijgeschreven op de hoofdsom van de schenking. Indien deze rentebetalingen achterwege blijven, zal het bedrag van de schenking alsnog bij de nalatenschap worden opgeteld wanneer je komt te overlijden.
Zoals gezegd hou je bij deze vorm van schenking de beschikking over de geschonken bedragen. Wel moeten de kinderen schenkbelasting betalen, ondanks het feit dat zij nog geen liquiditeiten in handen krijgen. Als dit bezwaarlijk voor hen is, kan een “schenking vrij van recht” een oplossing bieden. Jij neemt daarbij de schenkbelasting voor je rekening.

Schenken aan goede doelen
Eén van de aftrekposten in jouw aangifte inkomstenbelasting is de giftenaftrek. Normaal gesproken moet je meer dan 1% van jouw verzamelinkomen aan giften doen voordat jouw gift in aanmerking komt voor de giftenaftrek. Uitzondering hierop is het doen van periodieke giften, welke worden vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. In deze akte verklaar je om voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag over te maken aan deze instelling. De akte kan door een adviseur van mth accountants & adviseurs worden opgesteld.

Deze manier van schenken heeft zowel voor jou als voor de ontvangende instelling voordelen. Je bent er zeker van dat je de gift kunt aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is voor minimaal vijf jaar verzekerd van jouw gift. Soms nemen de instellingen de kosten van de akte voor hun rekening. Een algemeen nut beogende instelling kan schenkingen vrij van schenkbelasting ontvangen.

De toegevoegde waarde van mth 
Over schenkingen valt nog veel meer te zeggen, maar dat valt buiten het bestek van deze bijdrage. Zo hebben schenkingen bijvoorbeeld ook gevolgen voor de inkomstenbelasting en voor toeslagen, zowel van de schenker als van de begiftigde.

Wil je meer weten over fiscale of financiële zaken, zoals:
• inzicht in de financiële situatie bij overlijden, pensioen, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding
• vermogensplanning
• analyse van testamenten en advisering op het gebied van estate planning
• inzicht in jouw inkomens- en vermogenssituatie na overdracht van de onderneming (financial planning)?

Neem dan contact met op met een mth adviseur.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.