Werken over de grens

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Vanaf 1 januari 2015 is de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht van toepassing. Buitenlandse belastingplichtigen die aan een aantal voorwaarden voldoen, worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en kunnen op grond daarvan op een aantal punten aanspraak maken op dezelfde behandeling als binnenlandse belastingplichtigen in Nederland. De regeling vervangt de tot 2015 geldende regeling keuzerecht binnenlandse belastingplichtige voor buitenlandse belastingplichtigen.

Voorwaarden
Op grond van regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht is er niet langer sprake van een keuze, zoals in de regeling tot 2015. De huidige regeling wordt automatisch toegepast zodra de buitenlandse belastingplichtige voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de buitenlandse belastingplichtige is inwoner van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES-eilanden;
  • 90% of meer van zijn of haar inkomen is aan de heffing van inkomstenbelasting of loonbelasting in Nederland onderworpen.

Gevolgen
Net als bij andere buitenlandse belastingplichtigen worden bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen alleen de inkomsten uit Nederland in Nederland belast. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn dus, anders dan binnenlandse belastingplichtigen, niet met hun hele wereldinkomen belastingplichtig in Nederland. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben wel recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Voor zover de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hun aftrekposten kunnen effectueren in hun woonland, hebben zij in Nederland echter geen recht op de aftrekposten.

Tot slot
Al met al een ingrijpende verandering ten opzichte van de situatie tot 2015. Indien u voldoet aan de voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht, of indien u in het verleden de keuzeregeling toepaste, dan adviseren wij u om de gevolgen van de gewijzigde regelgeving vast te stellen. Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij MTH of met een van onze loonheffingenspecialisten uit de Adviesgroep Personeel & Salaris

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.