Wet flexibel werken

Vrij geruisloos is de Wet flexibel werken (Wfw) ingevoerd per 1 januari 2016, ter vervanging van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). De Wfw beoogt werknemers meer mogelijkheden te bieden om hun werk flexibel in te delen. De combinatie tussen werk en privé moet daardoor (nog) beter mogelijk worden.

De procedures bij deze verzoeken zijn flexibeler dan onder de Waa het geval was. Bijzonder is dat werknemers tot op heden nog weinig een beroep doen op deze wet, maar dat zal in de toekomst wellicht veranderen.

De werknemer kan op grond van deze wet bij de werkgever een verzoek indienen voor:

  • aanpassing arbeidsduur (tijdelijk of met wisselende omvang mag ook verzocht worden); en/of:

  • het aanpassen van de werktijden;

en/of:

  • het aanpassen van de locatie waar de werkzaamheden worden verricht (arbeidsplaats).

De werknemer die het verzoek indient, dient ten minste 26 weken in dienst te zijn voordat de regeling kan ingaan. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk twee maanden voor de beoogde ingangsdatum. Tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden.

De werkgever moet tijdig, maar uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum reageren. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en/of werktijden dient ingewilligd te worden. Dit is alleen anders als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Een verzoek tot aanpassing van de werkplek dient door de werkgever in overweging te worden genomen.

Zowel bij een inwilliging als bij een afwijzing mag de werknemer na één jaar een nieuw verzoek indienen.

Een eenmaal genomen beslissing tot aanpassing kan worden herzien door de werkgever indien:

  1. nieuwe zwaarwegende bedrijfsbelangen ten aanzien van de arbeidstijd zich voordoen; of

  2. nieuwe belangen ten aanzien van de arbeidsplaats aanwezig zijn.

Voor kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers geldt deze wet niet. Zij dienen alleen een regeling te treffen over het recht op aanpassing van de arbeidsduur.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen over de wet flexibel werken? Wij helpen u graag verder!

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.